เกี่ยวกับเรา

เราสนับสนุนความก้าวหน้าของบริษัท ญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน

 

………………………………..
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานบริหาร CEO นายยาสุโอะ มิยาซากิ
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
ที่ตั้ง สำนักงานกรุงเทพฯ
อาคาร เพรสิเด้นท์ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ 9F, ชั้น 9 , อาคารเลขที่ 973 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
…………………………………
โทรศัพท์ +66(0)2-656-1600, +66(0)89-022-2967
เว็บไซต์ info@mm-corporation.biz
ปรัชญาองค์กร 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
4. ยึดมั่นในคุณภาพ
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานบริหาร
ยาสุโอะ มิยาซากิ
สถาปนิกอาวุโส
การบริการ / การวางผังเมืองและการออกแบบ
เพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของที่อยู่อาศัย
“การแพร่ขยายของเมือง”และ“ภาพอนาคตของพื้นที่”
ต่อ “การออกแบบของแต่ละส่วนของเมือง” เป็นเรื่อง
สำคัญในเวลานี้เราจะทำการวางแผนเมืองใหม่และจะมี
สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อรอบรับสิ่งอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผน
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งใหม่ สำหรับกลยุทย์
นี้M&M Corporation Group จะให้บริการแบบ
ครบวงจรโดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมใน
หลากหลายรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญในองค์กรทั้ง
สถาปนิก วิศวกรโยธา นักออกแบบภูมิทัศน์
และงานที่เกี่ยวข้องในสาขาอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์โครงการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในสถานที่หลักของ GMS ซึ่งตั้งอยู่ใน
ศูนย์กลางของ IndochinaIsland และตั้งอยู่ระหว่างประเทศไทยซึ่งการรวมตัวทางอุตสาหกรรมและเป็นที่น่าสังเกตุของการเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม ที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหรรมอย่างรวดเร็วและรัฐบาลลาว ยังให้การสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่งอีกด้วยในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทาง ถนน กำลังดำเนินการอยู่นั้น ได้มีการพัฒนารองรับรถไฟความเร็วสูง ต่อเนื่องจากภาคใต้ของคุนหมิง ผ่านลาว ไทย และมาเลเซียไปสู่สิงคโปร์ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2564โดยโครงการนี้มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,000 เฮกเตอร์ และโครงการนี้ใกล้กับโครงการสถานีรถไฟความเร็วสูงของเวียงจันทน์ทางทิศใต้และห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ 10กม.และด่านพรมแดนหนองคาย 10กม.เช่นกัน

เราไม่เพียงแต่วางแผน การพัฒนาโครงการเท่านั้น เรายังวางแผนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจบริเวณรอบๆโครงการโดยมีการวางแผนรองรับการคมนาคมขนส่งและโครงสร้งพื้นฐาน เช่น ถนน การรองรับตลาดเพื่อการเกษตร เนื่องจากคนในท้องถิ่นมีความชำนาญด้านการทำเกษตกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศลาวซึ่งคิดเป็น 78% ของประชากรที่ทำอาชีพการเกษตรกรรมนอกจากนี้ทางบริษัทเรามีโครงการจะนำเสนอ โครงการให้กับบริษัทที่มีความสนใจในโครงการสำคัญนี้เพื่อรองรับทางด้านการศึกษา ทางการแพทย์ เพื่อรองรับให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้พักอาศัยที่มีความสนใจพำนักยังต่างประเทศเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสถานีรถไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสถานพยาบาลและสาธารณูปโภคอื่นๆเพื่อรองรับให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

โดยเราคาดการณ์ว่าจะมีผู้พักอาศัยประมาณ 2-3 หมื่นคน

ประวัติสังเขป

กลุ่มสนับสนุน 1. ฝ่ายเทคโนโลยี
● การออกแบบและการวางแผนการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์
2. สำนักงานใหญ่ในเมือง
● สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
● การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
3. ที่พักอาศัย
● การพัฒนาคอนโดมิเนียม
● การตลาด และการขาย
4. โครงการด้านดูแลสุขภาพ
● ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพ
● การออกแบบและการวางแผน โรงแรม รีสอร์ท อื่นๆ
5. ธุรกิจระหว่างประเทศ
● การพำนักระยะยาวในต่างประเทศ
● การพัฒนารีสอร์ท โรงแรม
● สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ (ถนน, ทางรถไฟ, สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน อื่นๆ)
6. ธุรกิจการค้า (ระหว่างประเทศ)


 

Office Location Map